Анотація «Дитяче хорове виховання»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні ресурси
Створено: Понеділок, 12 березня 2018, 10:43
Останнє оновлення: Четвер, 14 лютого 2019, 08:29
Опубліковано: Понеділок, 12 березня 2018, 10:43
Автор: moderator
Перегляди: 826

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Дитяче хорове виховання»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями

014 - Середня освіта (Музичне мистецтво)

025- Культура і мистецтво

 

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

І. Основна мета засвоєння курсу. Метою викладання навчальної дисципліни “Дитяче хорове виховання” є ознайомлення студентів з важливими етапами зародження і розвитку дитячого співу в Україні та освоєння теорії духовно-естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дитячого хорового співу.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Необхідність вивчення студентами даної дисципліни зумовлена природною потребою суспільства в збереженні та подальшому розвитку традицій вітчизняної хорової культури, залученням студентів до хорової роботи з дітьми різних вікових категорій, яка дає можливість долучитися до найбільш доступного і масового виду активної музичної діяльності, сприяє розвитку музичних здібностей, вихованню товариськості, музичної пам’яті, артистичності, почуття колективізму і відповідальності, формуванню емоційної сфери та духовної культури. Хоровий спів дає можливість ознайомити дітей з кращими зразками класичної спадщини, народної творчості, сучасної вітчизняної хорової музики, допомагає виховувати високі морально-естетичні якості.

ІІІ. Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни Дитяче хорове виховання є:

- освоєння історичних аспектів розвитку дитячого хорового співу в Україні;

- набуття знань щодо виховної функції музики та її реалізація в процесі хорового співу;

- набуття умінь організації дитячого хорового колективу та концертних виступів, знань про охорону дитячого голосу;

- набуття вмінь підбору репертуару для дитячого хору та знань про багатоголосний дитячий хоровий спів.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Результати навчання:

- знати основні етапи зародження і розвитку дитячого зорового співу в Україні; основні компоненти реалізації виховної функції хорової музики; вимоги, принципи і особливості підбору репертуару для дитячого хорового колективу;основні правила охорони дитячого голосу та організації концертних поїздок;основні напрямки та особливості освоєння багатоголосних хорових творів з дітьми різного віку.

- вмітихарактеризувати особливості розвитку дитячого хорового співу від ХІ до ХХІ ст.;пояснити основні фактори, що впливають на дитяче хорове виконавство;ставити завдання дітям під час прослуховування та набору в хор;переконувати дітей в необхідності охорони свого голосу та правил поведінки під час концертного виступу;зацікавити дітей підібраним, разом з ними, репертуаром хору та прийомами і методами роботи над конкретним твором.організовувати особистісно-зорієнтоване навчання і виховання дітей засобами хорового співу

Здобуті компетентності:

- здатність до визначень і розкриття понять навчального курсу та їх обґрунтування;

- компетенція реалізації виховної функції хорової музики та знанні основних факторів, що впливають на дитяче художньо-естетичне сприймання;

- формування і розвиток музичних здібностей та інтересів учнів різних вікових категорій у процесі занять з дитячим хоровим колективом;

- переконаність у особливій цінності голосового апарату кожної дитини та необхідності його поетапного формування і розвитку;

- високопрофесійна, обгрунтована інтерпретація хорових творів та їх підготовка до концертного виконання;

- визначення основних цілей процесу хорового виховання учнів на основі особистісного підходу;

V. Короткий зміст дисципліни

Модуль 1. Методологічні та історико-теоретичні засади виховання особистості засобами хорового мистецтва

Тема 1.1. Взаємозвязок освіти і культури як методологічна основа фахової підготовки сучасного вчителя музики.

Характерні ознаки дитячого хорового виховання у ХІ- ХІІ ст. Стан дитячого хорового співу в ХІІ-XIV ст. Зародження багатоголосного хорового співу. Стан дитячого хорового виховання в XVІІ ст. Виникнення співацьких шкіл та поява методичної літератури. Стан дитячого хорового виховання в Україні у ХІХ - початку ХХ ст. Хорове виховання дітей в Україні у 50—90-і роки ХХ ст. Хорове виховання дітей різного віку на початку ХХІ ст

          Тема1.2. Історичні традиції естетичного виховання особистості засобами хорового співу в Україні.

Найважливіші компоненти реалізації виховної функції хорового мистецтва. Основні фактори та умови виховного впливу хорової музики на дітей. Естетико-виховний потенціал хорового мистецтва. Найважливіші фактори розвитку хорового виконавства. Знання, вміння та навички керівника дитячого хорового колективу. Ціль хорових занять та завдання керівника дитячого хору. Виховна робота в дитячому хоровому колективі.

Модуль 2. Теоретичні конструкти дитячого хорового виховання

          Тема 2.1. Організація дитячого хорового колективу та сучасні підходи до загальної музичної освіти дітей шкільного віку.

Прослуховування дітей під час набору в хоровий колектив. Умови для роботи та розклад занять шкільного хору. Загальна характеристика дитячих хорів. Особливості роботи з хором хлопчиків

Тема 2.2. Принципи, вимоги і особливості відбору репертуару для дитячого хору.

Загальні принципи відбору репертуару для дитячого хору. Вимоги до підбору репертуару для дитячого хорового колективу. Особливості відбору репертуару для дитячого хору.

Тема 2.3. Розвиток навичок сприйняття хорової музики та виховання дітей на прикладах багатоголосся.

Стимулювання дитячої зацікавленості. Особливості сприйняття учнями пісенно-хорових творів. Етапи сприйняття та освоєння хорового твору. Оцінна діяльність учасників хорового колективу. Зародження багатоголосного співу дітей та його розвиток. Основні умови і особливості освоєння багатоголосних хорових творів. Зміст і методи навчання багатоголосному співу. Виховання навичок багатоголосного співу.

Тема 2.4. Організація концертних виступів дитячого хору та охорона голосу в хоровому колективі.

Виховне значення концертних виступів. Шикування хорового колективу. Підготовка концертного залу. Частота проведення виступів. Концертна аудиторія. Організація концертних поїздок. Особливості дитячого голосового апарату та його охорона. Порушення правил охорони голосу. Гігієна дитячого голосу.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.(вул. Тургенівська 11, к. 4-11, 4-12 тел.: (044) 486-20-50).

Горбенко Сергій Семенович – доктор педаг. наук, професор.

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

Назва дисципліни

Розподіл

за семестрами

Кредити ECTS

Годин

Екзамен

Залік

Курсова робота

Всього

Самостійна робота

Аудиторних

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

Дитяче хорове виховання

-

4

-

3

90

56

34

18

-

16

-

VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Україні. Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1999. - 253 с.

2.Сверлюк Л. Концептуальна система та умови гуманізації навчання в дитячому хоровому колективі // Нова педагогічна думка. – 2005. -№2. – С.115-118.

3.Селезньова Н.О. Мистецтво хорового співу та народна освіта України у взаємному зв’язку // Музичне мистецтво і культура. Вип.4. Кн.2. – Одеса: друк, 2004. – С.167-173.

4.Біницька К.М. Хорова культура та освіта в Україні //Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів. –Хмельницький, 2008 – 84 с.

5.Остапенко Л., Сверлюк Л. Дитяче хорове виконавство в контексті соціалізації взаємин //Нова педагогічна думка. – 2007.-№3. – С.63-65

6.Козицький П.О. Спів і музика в київській академії за 300 років її існування /П.О.Козицький. – К., 1971.

7.Кречківський А.Ф. Нариси з історії хорового мистецтва України /А.Ф.Кречківський. – Суми, 1996.

8.Уманець В.А. Досвід минулого-сучасності / В.А.Уманець // Музика. - 1984. - № 3.

9.Фільц Б.М. Джерела музичної культури України /Б.М.Фільц // Дзвін – 1990. - № 11.

10.З історії музичного виховання в Україні: Інформаційна довідка. Серія: Музика. Вип.2. – К., 1993.

11.Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников. Учебное пособие /Е.А.Бодина. – М., 1989.

12.Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания /П.Халабузарь и др.М., 1990.

13.Філатова А. Проблеми сучасної дитячої хорової музики / А.Філатова // Музика в школі. - Вип.5. – К: Музична Україна, 1979.

14.Авдієвський А.Т. На хвилях відродження /А.Т.Авдієвський //Музика. – 1992. - № 2.

15.Відродження українських традицій музичного виховання. – Мелітополь, 1996.

16.Дебелая Ж., Чорноіваненко Н. Пошуки шляхів формування духовного світу людини засобами музики / Ж.Дебелая, Н.Чорноіваненко//Музика в школі. - Вип.6. – К.: Музична Україна, 1980.

17.Ніколаєнко П.М. Про хоровий спів у загальноосвітній школі / П.М.Ніколаєнко // Музика в школі. - Вип.4. – К.: Музична Україна, 1977.

18.Сафонова В. Деякі особливості роботи з хором дівчаток пост мутаційного періоду / В.Сафонова //Музика в школі. - Вип.6. - К.: Музична Україна, 1980.

19.Струве Г.Школьный хор /Г.Струве. – М., 1981.

20.Теория и практика работы с детским хором среднего школьного возраста в общеобразовательной школе: Учебное пособие. – Владимир, 1987.

21.Горбенко С.С. Морально-естетичне виховання школярів у процесі хорового співу . С.С.Горбенко //Роль искусств в воспитании творческой личности. – Кіровоград, 1990.

22.Алиев Ю. Пути формирования навыков многоголосного пения в детском хоре / Ю.Алиев //Музыкальное воспитание в школе. –М.: Музыка, 1975. -Вып.10.

23.Ковалів В. Деякі питання багатоголосного співу на уроках музики      //Музика в школі. - Вип.6. – К.: Музична Україна, 1974.

24.Организация работы с хором мальчиков в общеобразовательной школе. Методические рекомендации для учителей. – Харьков, 1989.

25.Духовна Є. Питання охорони дитячого голосу //Музика в школі. Вип.2. – К.:Музична Україна, 1974.

26.ОгородновД.Е.Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательнойшколе /Д.Е.Огороднов. – К.: Музична Україна, 1981.- 166 с.

27.Григорєва В.В. Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом. Навчально-методичний посібник / В.В.Григор’єва. – Бердянськ, 2014. – 128 с.

28.Хлєбнікова Л.О. Методика хорового співу у початковій школі: Методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2006. – 216с.

29.Юцевич Ю.Є. Обережно: дитячі голоси /Ю.Є. Юцевич //Музика. - 1991.- № 4.

30. Ятло Л.П. Теорія та методика роботи з дитячим хором. Навчально-методичний посібник / Л.П.Ятло. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 156 с.