Анотація «Основи хорового диригування»

Деталі

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи хорового диригування»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями

024- Хореографія

 

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П. Драгоманова

І. Основна мета засвоєння курсу.

Ознайомлення студентів з найкращими зразками світової музичної культури та оволодіння основами диригентського мистецтва. Підготовка молодого спеціаліста с фаху хореографії для позакласної роботи в загальноосвітній школі.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Вивчення дисципліни «Основи хорового диригування» зумовлена тим, що вона  сприяє оволодінню курсом як складової навчально-педагогічної освіти з позиції майбутнього педагога-хореографа для позакласної роботи, розвитку пізнавальної активності та прищеплення навичок самоосвіти. Техніка, у вигляді певних вмінь та навичок, в поєднанні зі знаннями, отриманими на заняттях у класі диригування та під час вивчення дисциплін, тісно пов’язаних із названим курсом та педагогічною практикою, складають ту основу, без якої неможливе виховання професійного виконавця хореографа-інтерпретатора.

Мистецтво хореографії найтіснішим образом пов’язане з музикою, отож і хореографічний образ, його розвиток потрібно розглядати в тісній взаємодії з музичним твором.

Артист балету та диригент – це співавторство майстрів, які вірно відчувають і виразно передають на сцені музично-хореографічний образ. Створена мистецтвом ідеальна краса народжує в людині благородні наміри до самовдосконалення. Отримання знань з курсу «Основи хорового диригування»  можуть бути використані студентами під час вивчення ними інших дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи хорового диригування» є:

- освоєння історичних аспектів хорової музики та виховна роль мистецтва;

- розвинути музичні здібності кожного студента, виявивши їх індивідуальні особливості;

- сформувати професійно-особистісні якості майбутніх керівників вокально-хореографічних колективів;

- розвити навички аналітичного засвоєння музичних творів;

- оволодіти технічними засобами основ диригування;

- вивчити пісенний шкільний репертуар для практичної позакласної роботи;

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

1. Знати:

- основні диригентські схеми та техніку ауфтактів, зняття.

- виражальні можливості штрихів.

Вміти:

$1-         показ ауфтактів та зняття із застосуванням основних диригентських схем, розкриття характеру музичного твору.

2. Знати:

- засоби хорової виразності та їх відображення в хорових партитурах.

Вміти:

$1-   аналізувати засоби хорової виразності в хоровій партитурі.

3. Знати:

- базові положення теорії хорового виконавства та доробок провідних композиторів та митців, які писали для дітей;

- визначати художньо-педагогічний потенціал творів та навчально-виховне значення шкільного пісенного репертуару

Здобуті компетентності:

$11.     Здатність створювати художній образ хорового твору на основі техніки диригування.

2. Здатність здійснювати аналіз партитури хорового твору за відповідним планом.

3. Здатність добору виконавського репертуару (хорового, пісенного) для використання в практиці хореографічної робот из учнями загально-освітніх навчальних закладів.

ІV. Короткий зміст дисципліни

Модуль І. Поняття та судження  (3 кредити / 90 годин)

Модуль 1. Техніка диригентських жестів.

Тема 1. Постановка диригентського апарату.

Показ вступу хорових партій. Вивчення внутрішньо-дольових структур.

Тема 2. Техніка диригування, звуковедення та штрихи.

Диригування на legaqato, non legato, staccato, фермата.

Тема 3. Метроритмічна координація жестів.

Вміння показати затакти з повної та неповної долі тактів. Пластичність диригентського апарату. Виразність ауфтакту при виконанні хорового твору відповідно до темпо-ритму твору.

          Модуль 2. Художній образ в хоровій музиці та у творах шкільного репертуару.

Тема 1. Засвоєння хорової партитури та розкриття її художнього образу:

$1-                     вміння визначити стиль хорового письма;

$1-                     осмислення тексту твору та поєднання його з мелодикою;

Тема 2. Методика застосування диригентських жестів у розкритті музичного образу твору:

$1-                     виразність диригентських жестів у розкритті художнього образу твору;

$1-                      міміка та погляд диригент а при виконанні музичного твору;

Тема 3. Виконавський аналіз твору:

$1-                     форма, зміст та структура – основні засоби сприйняття та засвоєння хорового твору;

$1-                     естетично-виховний потенціал хорового мистецтва;

ІV. Засоби діагностики успішності навчання. Виконання практичних та творчих завдань, перевірка компетентності теоретичних основ диригентської підготовки.

V. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.(вул. Тургенівська 11, к. 4-12, тел.: (044) 486-20-50).

Кузнєцова Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

VІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

Назва дисципліни

Розподіл

за семестрами

Кредити ECTS

Годин

Екзамен

Залік

Курсова робота

Всього

Самостійна робота

Аудиторних

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

Логіка

-

-

-

3

90

56

34

-

34

-

-

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

$11.                 Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні Х- XVІІІ ст./В.Ф.Іванов. – К., Вища школа, 1992.

$12.                 Козицький П.О. Спів і музика в київській академії за 300 років її існування /П.О.Козицький. – К., 1971.

$13.                 Кречківський А.Ф. Нариси з історії хорового мистецтва України /А.Ф.Кречківський. – Суми, 1996.

$14.                 Методичні рекомендації до курсів історії української музики та хорової літератури. – К., 1992.

$15.                 Уманець В.А. Досвід минулого-сучасності / В.А.Уманець//  Музика. -  1984. - № 3.

$16.                 Фільц Б.М. Джерела музичної культури України /Б.М.Фільц //  Дзвін– 1990. - № 11.

$17.                 З історії музичного виховання в Україні: Інформаційна довідка. Серія: Музика. Вип.2. – К., 1993.

$18.                 Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников. Учебное пособие /Е.А.Бодина. – М., 1989.

$19.                 Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н.Методика музыкального воспитания /П.Халабузарь и др. –М., 1990.

$110.            Філатова А. Проблеми сучасної дитячої хорової музики / А.Філатова // Музика в школі. - Вип.5. – К: Музична Україна, 1979.

11.Авдієвський А.Т. На хвилях відродження/А.Т.Авдієвський //Музика. – 1992. - № 2.

12.Відродження українських традицій музичного виховання. – Мелітополь, 1996.

13.Дебелая Ж., Чорноіваненко Н. Пошуки шляхів формування духовного світу людини засобами музики / Ж.Дебелая, Н.Чорноіваненко//Музика в школі. - Вип.6. – К.: Музична Україна, 1980.

14.Ніколаєнко П.М. Про хоровий спів у загальноосвітній школі/ П.М.Ніколаєнко // Музика в школі. - Вип.4. – К.: Музична Україна, 1977.

15.Сафонова В. Деякі особливості роботи з хором дівчаток пост мутаційного періоду/ В.Сафонова //Музика в школі. - Вип.6.- К.: Музична Україна, 1980.

16.Струве Г. Школьный хор /Г.Струве. – М., 1981.

 17.Теория и практика работы с детским хором среднего школьного возраста в общеобразовательной школе: Учебное пособие. – Владимир, 1987.

18.Горбенко С.С. Морально-естетичне виховання школярів у процесі хорового співу .С.С.Горбенко //Роль искусств в воспитании творческой личности. – Кіровоград, 1990.

19.Козир А.В. До проблеми стилю педагогічного керівництва шкільним хоровим колективом/ А.В.Козир //Музика в школі. -  Вип.2. – К.: Музична Україна 1987.

20.Алиев Ю. Пути формирования навыков многоголосного пения в детском хоре / Ю.Алиев//Музыкальное воспитание в школе. –М.: Музыка, 1975. -Вып.10.

21.Ковалів В. Деякі питання багатоголосного співу на уроках музики //Музика в школі. - Вип.6. – К.: Музична Україна, 1974.

22.Организация работы с хором мальчиков в общеобразовательной школе. Методические рекомендации для учителей. – Харьков, 1989.

23.Духовна Є. Питання охорони дитячого голосу //Музика в школі. Вип.2. – К.:Музична Україна, 1974.

24.Лебедев Н. Изучение кислородного баланса у вокалистов-детей в процес се пения/Н.Лебедев //Развитие детского голоса. –М., 1971.

25.Овчинникова Т. Воспитание певческого голоса в детском хоре/ Т.Овчинникова // Музыкальное воспитание в школе. - Вып.10. – М.: Музыка, 1975.

26.Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе /Д.Е.Огороднов. – К.: Музична Україна, 1981.- 166 с.

27.Григор’єва В.В. Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом. Навчально-методичний посібник / В.В.Григор’єва. – Бердянськ, 2014. – 128 с.

28.Хлєбнікова Л.О. Методика хорового співу у початковій школі: Методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2006. – 216с.

29.Юцевич Ю.Є. Обережно: дитячі голоси/Ю.Є.Юцевич //Музика. - 1991.- № 4.

30.Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон. –М., 1974.

31.Ятло Л.П. Теорія та методика роботи з дитячим хором. Навчально-методичний посібник / Л.П.Ятло. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 156 с.

32. Шампо Л.Л. Барвінок. Збірка пісень для дитячого хору.:Нотне видання 2006 р.

33. Співає шкільний хор [ Ноти]: [Збірка] / упорядник В.М.Островський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005

34. Б.Фільц, пісенна збірка « В твоєї душі багатство», упор. Хлєбнікова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016

35. Горбатенко Г., «Хорові твори сучасних українських композиторів Київської школи», 2016 рік. Співає жіночий хор.

36. Облещук М., Збірка пісень для мішаного хору та вокального ансамблю «Вишивала мати вишиванку».

VІІІ. Система оцінювання:

Поточний контроль: Виконання практичних та творчих завдань, перевірка компетентності теоретичних основ диригентської підготовки.

Підсумковий контроль:залік.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

   

Електронний деканат  

   

Новини та афіши  

   

Всього відвідувань  

4053439
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2237
4564
11152
3458156
92697
92706
4053439

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-05-21 20:31:01
   

On-Line відвідувачів  

На сайті 56 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ